Επικείμενη υλοποίηση του ενισχυόμενου έργου

 

Το έργο Greece4.0 “Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία” υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Oι στόχοι του ενισχυόμενου έργου

 

Αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης είναι η ανάπτυξη ενός συνεργατικού Έργου υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, που θα υλοποιηθεί από 8 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς (LMS, EKETA, ΙΝΒΙΣ, UOC, ΔΠΘ, ΕΜΠ, TUC και ΕΑΠ), και θα αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ της έρευνας και του παραγωγικού ιστού της χώρας καθώς και να συμβάλει στην ανάσχεση του «brain drain». Ως εκ τούτου, όραμα του Έργου είναι να συνδυάσει την υψηλή ερευνητική και τεχνολογική εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των εταίρων ούτως ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ενίσχυση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των βιομηχανικών διεργασιών με την προοπτική του Industry 4.0 (από την έρευνα ως την ανάπτυξη, από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση), αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Οι στόχοι της επένδυσης αφορούν την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων στη Βιομηχανία 4.0 που θα χρησιμοποιηθούν από τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Μέσα από αυτές τις εργασίες έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων τεχνολογιών, θα βελτιωθούν οι δεξιότητες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού του παραγωγικού ιστού της χώρας αλλά και θα ενισχυθεί η υιοθέτηση νέων καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο θα επικεντρωθεί σε ερευνητικά θεματικά πεδία όπως
– Ρομποτικά Συστήματα,
– Λύσεις Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Βιομηχανικών Δεδομένων,
– Συστήματα Προσομοίωσης – Ψηφιακά Δίδυμα,
– Αλγορίθμους Προληπτικής και Προβλεπτικής Συντήρησης,
– Λύσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
– Προσθετική Κατασκευή,
καθώς και άλλων τεχνολογιών που αποτελούν θεματικές μείζονος ενδιαφέροντος για την βιομηχανία, την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι στόχοι του έργου χωρίζονται στους τεχνολογικού στόχους που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων που θα συμβάλλουν στην ευελιξία και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους διαδικασίας του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσαρμοστικότητα στην ζήτηση της αγοράς, την ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών.

 

H κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων που αναμένονται από το ενισχυόμενο έργο και ο τόπος δημοσίευσης στο διαδίκτυο.

 

Τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στο τέλος του δεύτερου έτους του έργου και κατά προσέγγιση μέχρι την 31 Μαΐου 2025. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούνε στην ιστοσελίδα-πλατφόρμα του έργου www.greece40.gr.

 

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου.